การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงดินและทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือและดินร่วนปนทรายที่ไม่เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีทีี่2)

Publish Year International Journal 1
2020 exรมิดา ขันตริกรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Water stable aggregate distribution of lowland, humid, tropical, salt-affected soils", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 255-264
Publish Year National Journal 5
2020 exGon Sukkasem, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of Bee Product, Organic and Chemical Fertilizers on Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) Rice Planted in Different Paddy Soils, Ubon Ratchathani Province", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 221-236
2020 exรมิดา ขันตริกรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "สมบัติและองค์ประกอบเชิงแร่ของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1002-1015
2019 exกร สุขเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 167-183
2018 exณัฐพร ตักเตือน, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง และโพแทสเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1147-1158
2017 exสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของรายได้ และประสบการณ์การทำนาของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 2560, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 66-74