การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการจัดการธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (ปีที่2)

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2020 exSaychol Sukyankij, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Assessment of Soil Zn Availability for Khao Dok Mali 105 Rice: a Case study in Thailand", Journal of Crop Science and Biotechnology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 181-190
2018 exTeeranuch Opachat, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Major plant nutrient release in jasmine rice growing soils amended with biochar and organic wastes: an incubation study", International Journal of Soil Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 9-17
Publish Year National Journal 4
2023 exเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและปุ๋ยโพแทสเซียม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-27
2022 exเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "ผลของแกลบเผาและปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้", วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 162-187
2020 exธนาภรณ์ ประเสริฐพร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อแมกนีเซียมในดินนาต่างชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1304-1315
2019 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อลักษณะการดูดซับสังกะสีในดินนาโซดิกพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1275-1286