การเตรียมความพร้อมชุมชนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "Community preparation and competency development for ecotourism management in the Wang Nam Khiao-Pha Khao Phu Luang Forest reserve", ABAC Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 135-152