การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและพลวัตประชากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน

Publish Year International Journal 1
2019 exWorathep Supramaetakorn, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exKazuhiko Ichimi, exNissara Thawonsode, exOn-ing Veschasit, "Potential Fucoxanthin Production from a Marine Diatom", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-10