โครงการวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท้องน้ำในระบบนิเวศจำเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่เขตอ่าวไทยตอนใน

Publish Year National Conference 3
2018 exดร.ชาคริต เรืองสอน, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาผึ่งแห้งของพื้นทะเลภายในระบบนิเวศหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย
2018 exธัญชนก จินดาศรี, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้ำในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน: กรณีศึกษาผลกระทบในช่วงกลางฤดูน้ำหลากบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำแม่กลองปากแม่น้ำท่าจีน ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และปากแม่น้ำบางปะกง", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย
2018 exปภัชญา ศรีชาติ, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , exผศ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงระดับของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้ำบริเวณพื้นที่ติดตั้งแนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย