การวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของมวลน้าในระบบนิเวศจาเพาะของพื้นที่อ่าวไทยตอนใน