รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, "Application of virtual reality learning environment to enhance graduate student’s self-directed learning skill", Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ November, พฤศจิกายน 2017, หน้า 92-98