สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแพปลาต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับกลางน้ำ

Publish Year National Conference 2
2018 exจีราธร ยุทธารักษ์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมปลาป่น", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาผึ่งแห้งของพื้นทะเลภายในระบบนิเวศหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา พะเยา ประเทศไทย