สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากมาตรการควบคุมพื้นที่ป่าชายเลนต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตกุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับต้นน้ำ