ยุทธศาสตร์กุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับต้นน้ำและกลางน้ำเพื่อตอบรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและกรงกดดันจากสังคมโลก