อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายใต้โรงเรือนพลาสติกสีต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง, องค์ประกอบผลผลิตและปริมาณสารเผ็ดของพริกพันธุ์เทวี60 และพันธุ์พิโรธ