การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รังนกกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ (Development of instant bird nest and its package by freeze-drying for new market expansion)