การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว (Development of healthy snack product from egg white)

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

  • inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี