ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงที่มีสารแอนโธไซยานิน

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางสาวบงกชมาศ โสภา

  • inนางสาวบงกชมาศ โสภา

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงเพื่อสุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 50, ฉบับที่ 2พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 57-60