การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลต

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์

  • inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี