โครงการวิเคราะห์ความเสียหายของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ด้านท่อทางออกของเตาเผาไหม้น้ำมันดิบโดยการวิเคราะห์การไหลขั้นสูง

  • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนายสาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์

  • inนายสาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี