โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัยด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ในตลาดทุนไทย ปี 2560

Publish Year International Journal 3
2022 exPochara Arayakarnkul, exPattanaporn Chatjuthamard, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirimon Treepongkaruna, "ธรรมาภิบาล การเชื่อมโยงคณะกรรมการ และค่าตอบแทน", Corporate Social Responsibility and Environment Management, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มกราคม 2022, หน้า 795-808
2022 exAllan Hodgson, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity in Diversity: The Demand for and Profitability of Sub-boards in Thai Listed Corporations", International Journal of Business, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 1-28
2020 exPornanong Budsaratragoon, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSteen Thomsen, "Community and compensation: Director remuneration in Thailand", Research in International Business and Finance, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-18
Publish Year National Conference 2
2020 exBanthom Manirat, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของคณะกรรมการและผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exปริญญา ทองประภา, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของค่าตอบแทนกรรมการบริหารต่อความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรโดยใช้เกณฑ์คงค้างภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของกิจการ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย