โครงการวิจัยระบบหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน PTTGC#4

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, inนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์, "ระบบควบคุมการหล่อลื่นแบบละอองน้ำมันโดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 145-156