จัดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในพื้นที่น้ำจืด วิเคราะห์ดินเนื้อหยาบและดินเนื้อละเอียด