ก๋วยจั๊บญวนหมูยอสูตรอุบลฯกึ่งสำเร็จรูป ในถ้วยคัพปิดสนิท

  • ผู้ประกอบการ (คุณพรรณพนัช กองกิริต บ้านเลขที่ 110 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2561)

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,exจิรัชยา ปรีชา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี