การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายหน้าทุเรียนกรอบ

  • ผู้ประกอบการ (คุณจิณณวัตร จันทร์เจียรัตน์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

  • inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี