การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ซุปเปอร์คลัสเตอร์ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐ กลุ่มอุตสาหกรรมยายนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKittisak Jermsittiparsert, "Modernizing Supply Chain through Cloud Adoption: Role of Cloud Enabled Supplier Integration in Gaining Competitive Advantage and Sustainability", International Journal of Supply Chain Management (IJSCM), ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2019, หน้า 708-719
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Challenges of Digital Transformation to Customers: An Experience from Large Thai Banks", 6th International Symposium on Computational and Business Intelligence, 27 สิงหาคม - 29 กันยายน 2018, Basel สมาพันธรัฐสวิส