การศึกษาโพรไฟล์ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อเนื้อหมู