โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)