โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม)