โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย