โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 6 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560