การศึกษาความเหมาะสมในการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น