การศึกษาผลกระทบจากกระแสลัดวงจรที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟภายในโรงงานผลิตซีเมนต์

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphicha Punyakunlaset, exSillawat Romphochai, "Under Frequency Protection Enhancement of an Islanded Active Distribution Network Using a Virtual Inertia-Controlled-Battery Energy Storage System", Sustainability, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 484-1-39
2021 exThongchart Kerdphol, exFathin Saifur Rahman, exMasayuki Watanabe, exYasunori Mitani, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVeena Phunpeng, ex Issarachai Ngamroo, ex Dirk Turschner, "Small-signal analysis of multiple virtual synchronous machines to enhance frequency stability of grid-connected high renewables", IET Generation, Transmission & Distribution, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2021, หน้า 1273-1289
2019 exThongchart Kerdphol, exMasayuki Watanabe, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYasunori Mitani, "Self-Adaptive Virtual Inertia Control-Based Fuzzy Logic to Improve Frequency Stability of Microgrid With High Renewable Penetration", IEEE ACCESS, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 76071-76083
2018 exTephiruk, N, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKerdphol, T, exMitani, Y, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Logic Control of a Battery Energy Storage System for Stability Improvement in an Islanded Microgrid", SUSTAINABILITY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018
Publish Year National Journal 1
2018 exกรสิทธิ์ สินสมบูรณ์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาและสร้างแบบจำลองเครื่องกังหันแก๊สและเครื่องกังหันไอน้ำสำหรับใช้เป็นแบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายเพลา", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 69-82
Publish Year International Conference 5
2019 exKittisak Chaengakson , inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Improvement Opportunity for 115-kV Overhead Transmission Lines Using RCM Method", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exPannathon Rodkumnerd , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Evaluation of Distribution Transformer in PEA using CBRM", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exKittisak Chaengakson , inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identify Critical Component of Overhead Transmission Line for RCM using ObjectiveWeight Based on TOPSIS Model", The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exMontree Utakrue, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact Analysis of Electric Vehicle Quick Charging to Power Transformer Life Time in Distribution System", 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 6 - 9 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThunwa Boonlert, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Voltage Distortion Impacts from High-Speed Railway Systems connected to Electrical Grid under Different Special Transformers", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exLotchana Soyvienvong, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Power Swing Protection in EDL System", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 8th National and International Graduate Study Conference “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย