โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ-อ่างเก็บน้ำบางพระ