โครงการการให้คำปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิต ระยะที่ 2