การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายคุณสมบัติของพอลิเอทิลีนชนิด HDPE และการจัดเก็บข้อมูล