กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานและเทคนิคการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พื้นที่ บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)