ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสัญญาณการเคลื่อนที่ของ PIG