โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดินและป่าไม้ เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ประทานบัตรที่ 3-6/2530, 30-46/2535 และ 24394-24404/14602-14612 ปี 2560