โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วอย่างยั่งยืนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในเขตที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ