โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหาร 3 ชนิด ต่อการเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดของปลาแฟนซีคาร์ฟ

  • บริษัท พีซีเอ็น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inนายสุทิน สมบูรณ์

  • inนายสุทิน สมบูรณ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์