การศึกษาผลของชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่