ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ต่อสัตว์น้ำและทรัพยากรน้ำ จากการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา