การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตจาก Rhodococcus pyridinivorans BSRT1-1 โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล