การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คอริลาจิน กรดแกลลิก และกรดเอลาจิก จากเมล็ดและเปลือกลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำ

Publish Year International Conference 1
2022 exทิพาพร ทองคำ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "Major phenolic compounds and bioactive properties of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed and pericarp extracts", The 1st Innovative Product Development International Conference 2022: Perspectives on Agricultural Product Innovation toward Dynamic Changes, 28 - 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exทิพาพร ทองคำ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exนางสาวกมลพร เสริมธนานันท์, exนางสาวลดาวัลย์ นาวาทอง, exนายอำนาจ เจรีรัตน์, "เจลทาสิวผสมสารสกัดจากสมอไทยและสมอพิเภก", Kasetsart University, 2020