การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR