การศึกษาระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา