โครงการพัฒนานโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Journal 2
2017 exบทมากร ศรีสุวรรณ, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิชาต ภัทรธรรม, "ความคพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย จังหวัดแพร่", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-12
2017 exสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิชาต ภัทรธรรม, "การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในท้องที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 1, ฉบับที่ 21, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 26-40
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวยุพาภรณ์ สุขประเสริฐ, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยรอบพื้นที่โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (์NEUNIC 2017), 21 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย