การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของยาปฏิชีวนะในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา