ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1