การปรับเปลี่ยนเพื่อความคงอยู่ในสภาพสังคมของผู้ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Publish Year International Conference 1
2018 exปราลีณา ทองศรี, exณภัทร ทองมั่ง, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "Modification for Business Survival among Pottery Entrepreneurs at Koh Kret, Pak Kret District, Nonthaburi Province", The 3rd RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2018. (RSUSSH 2018), 4 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย