ผลของสารยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอสในอาหารโคนมต่อผลผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง