โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินอายุการใช้งานของใบพัดกังหันก๊าซ