ผลการใช้ซิงค์ออกไซด์ชนิดเคลือบในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนือ